Error
  • The RokSprocket Module needs the RokSprocket Component enabled.
The Balkh Art and Cultural Heritage Project 

مقدمه ای بر بلخ

چرا مطالعۀ بلخ؟

بلخ تاریخی، بنا بر سه دلیل اصلی، یک مکان مهم برای مطالعه است. دلیل نخست: بیش از چهار هزار سال زنده و پابرجا بوده است. دلیل دوم: به عنوان شهر دانش، آگاهی و عرفان، شهرت و آوازه ای درخشان دارد. دلیل سوم: به عنوان یک منطقۀ برتر بازرگانی و موفــّق، مورد توجه بوده است. بلخ یک محل است، هرچند آگاهی ما دربارۀ آن بسیار اندک است. این ها دلایلی است که سبب گردید پروژۀ " میراث هنری و فرهنگی بلخ " در سال 2011م/ 1390ش ، بنیان نهاده شود (برای آگاهی از جزئیات این پروژه، به بخش تحقیق مراجعه شود.

بلخ کجا است؟

بلخ تاریخی در قسمت شمال غربی افغانستان جای گرفته است. بر پایۀ کتاب فضائل بلخ که در سال های پایانی سدۀ 12 میلادی( اواخر سدۀ 6 قمری) نوشته شده است؛ شهر بلخ به طور مستقیم یا غیر مستقیم با مناطق بسیاری در ارتباط بوده است. این مناطق عبارت بودند از: - بدخشان ( واقع در سلسله جبال پامیر که امروزه میان دو کشور افغانستان و تاجیکستان تقسیم شده است)،- چین(چین و ماچین)، - تـِرمذ، بخارا و سمرقند (در ازبکستان امروزی)،- منطقۀ عمومی ترکستان (آسیای میانه)،  درّۀ بامیان، هندوستان، کوهستان (در ایران امروزی) و مرو(در ترکمنستان). 

 

Banner Image: Tepe Rustam of Balkh, thought to be the old Buddhist temple site of Naw Bahar. Photo by Arezou Azad

.